WestNet er en solid langsiktig partner

Westnet har planlagt, designet, installert og vedlikeholdt nettverks- og telekomløsninger siden 2001. Vi har med andre ord lang erfaring innen hvert eneste ledd av verdikjeden.

Dette betyr at vi kan gjennomføre et prosjekt fra begynnelse til slutt, eller hjelpe til på de områdene det skulle være nødvendig.

Planlegging & design

Vi utfører planlegging og design av fiber infrastruktur inkludert transmisjonsteknologi. Dette gjøres som eget prosjekt eller som et delprosjekt i kundens prosjekter. I denne fasen jobber man gjerne på et overordnet nivå. Vi utfører ulike risikovurderinger så vel som anbefalinger av teknologi og utstyr.

Innenfor fagfeltet “Teknisk nettverksdesign” fokuseres det på detaljplanlegging. I denne fasen gjøres detaljerte vurderinger og beslutninger av konstruksjonsvalg, installasjonsvalg og konfigurering. Vi utfører risikovurderinger og velger metoder for gjennomføring. Metodevalg avhenger alltid av kompleksitet og størrelse. Standard metode i Westnet er vår egen “Step-by-Step-prosedyre.”

Denne benyttes på oppdrag både offshore og onshore.

Konstruksjon & Installasjon

Vi utfører konstruksjonsarbeid som etablering og tilpasning av noderom, antenneinstallasjon og annet relevant konstruksjonsarbeid på lokasjon for å kunne installere tele- og datautstyr. I tillegg utfører vi nettetablering og –utvidelser, helt fra små prosjekter som korte fiberaksesser til store prosjekter som nyetablering av sjøkabler, da gjerne med inntrekk til plattformer og rigger. Konfigurering og testing av transmisjonsutstyr er en del av den totale leveransen i slike prosjekter.

I forkant av installasjonsarbeidet gjennomgås alltid “Step-by-Step” prosedyrene for å sikre at arbeidet blir utført i henhold til våre kvalitets- og HMS-normer.

Det blir gjennomført FAT på vårt testlaboratorium før utstyr blir sendt til lokasjon (onshore / offshore). Installasjonsarbeidet består både av fysisk installasjon av utstyr, konfigurering, testing og idriftsettelse. Installasjonsarbeidet blir normalt ledet av en av våre prosjektledere.

Drift & vedlikehold

Vi tilbyr ulike drifts- og feilrettingstjenester tilpasset kundens behov. Dette kombineres ofte med beredskapstjenester som koordineres via vårt 24-7-365 operasjonssenter. Beredskap leveres med fast avtalt responstid.

Drift & feilretting kan omfatte hele eller deler av aktuell infrastruktur, enkeltstående utstyr samt kabelsystemer. Tjenester som inngår i “Drift og Vedlikehold” omfatter:

 • Proaktivt vedlikehold
 • Preventivt vedlikehold etter fast oppsatt tidsplan
 • Nettverks- og utstyrssupport
 • On-Site/On-Call feilretting
 • Reservedelshåndtering
 • Softwareoppgradering i henhold til utstyrsleverandørenes spesifikasjoner og anbefalinger

NOC- & SPOC-tjenester

På Forus utenfor Stavanger har vi et moderne 24-7-365 operasjonssenter som driver med overvåkning av våre kunders kommunikasjonsnett, dedikerte beredskapstjenester og dispatch-tjenester (ressursallokering ved feil).

I tilknytning til tjenesten ved senteret har vi også et vaktteam av ingeniører som representerer andrelinjesupport dersom ikke første linje i senteret løser problemet. Senteret har i dag kundeavtaler offshore og onshore både i Norge og internasjonalt.

Typiske kundegrupper som benytter seg av disse tjenestene er tele- og bredbåndsoperatører, offshoreindustrien og andre større bedrifter med særskilte krav knyttet til kommunikasjon.

Prosjektledelse

Vi påtar oss prosjektansvar eller deltar i prosjekter hos kundene våre – gjerne da med dedikerte delprosjektansvar. Om ønskelig kan vi inngå i kundens prosjektorganisasjon.

Fokus på at kvalitet, HMS og økonomi står sentralt i arbeidet. Ferdigstilling av prosjektet til avtalt tid og innenfor avtalte økonomiske rammer er et overordnet mål men skal ikke gå på bekostning av HMS og krav til industrielle tekniske standarder.

Rapportering & dokumentasjon

Rapportering er en sentral del av vår virksomhet. For kunder med driftsavtaler oversendes det normalt månedlige driftsrapporter med hendelseslogg, planlagte oppgaver og forslag til forbedringer. Tilsvarende skjer også for andre typer oppdrag og prosjekter. Rapporteringen tilpasses kundens behov og i henhold til oppgavens omfang og kompleksitet.

Eksempler på rapporteing/dokumentering arbeid:

 • SAT (Site Acceptance Test)
 • FAT (Factory acceptance test)
 • Sluttrapport etter ferdigstilling av prosjekt
 • Studie/analyserapport
 • Sårbarhetsanalyse rapport for tele- og datanettverk